Kwaliteit, veiligheid en milieu.

Richting geven

MK2 heeft een visie opgesteld welke richting en sturing moet geven aan het huidige en toekomstige beleid. Deze visie geeft aan welke potentie de onderneming heeft en op welke wijze deze potentie in de praktijk vertaald moet worden om het gestelde doel te bereiken. Het bereiken van de visie dient gerealiseerd te worden door de nadruk te leggen op de kernelementen uit de missie.

Door, binnen MK2, het creëren van het juiste klimaat zullen de kernelementen uit de missie (medewerkers en netwerk) ten volste benut kunnen worden en zodoende bij kunnen dragen aan het realiseren van de visie.

Visie

Door klantgerichtheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid te vertalen naar beleving, is MK2 in 2020 voor haar stakeholders de meest succesvolle AV/ICT-Partner in Nederland.

Missie

MK2 adviseert, implementeert en ontzorgt de zakelijke en institutionele markt op het gebied van creatieve, state-of-the-art audiovisuele/ict oplossingen. De stuwende kracht achter de groei van MK2 zijn de gedreven en competente medewerkers, ondersteund door een netwerk van innovatieve partners.

Beleidsdoelstellingen

MK2 (h)erkent de noodzaak tot het ontwikkelen en uitdragen van een kwaliteits-, milieu-, veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het doel van dit beleid is een raamwerk te scheppen voor zowel eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers als tijdelijke medewerkers dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van-en op het werk op het gewenste niveau te brengen en te handhaven.

Als speerpunten dienen klantgerichtheid, voorkoming van persoonlijk letsel, voorkoming van materiële schade en het streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Conformering

MK2 ziet zichzelf als een goed en vakkundig bedrijf dat adequaat inspeelt op de wensen van haar opdrachtgevers. Het tevreden stellen van opdrachtgevers en de hieraan gekoppelde resultaatgerichtheid blijft hierbij van uiterste belang. Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en degelijkheid staan centraal. Uiteraard zal binnen onze dienstverlening te allen tijde worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft.

Continue verbetering

Om een goede positie in de markt te kunnen handhaven moet binnen de organisatie continu gezocht worden naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Tevens zullen inspanningen ten aanzien van het voorkomen van milieuvervuiling verricht worden. Het werken met kwaliteitsmanagementsystemen als ISO9001, ISO14001 en VCA** vormen hierbij een hulpmiddel om het proces van het zoeken en doorvoeren van verbeteringen in de organisatie te structureren en te borgen.