Algemene voorwaarden MK2 Groep

ALGEMENE VOORWAARDEN MK2 GROEP

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

I. Algemene bepalingen

II. Bijzondere bepalingen dienstverlening

III. Bijzondere bepalingen koop en verkoop

IV. Bijzondere bepalingen huur en verhuur

V. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1.1. De hierna in artikel 1.2. vermelde woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan op enige plaats in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.

1.2. In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

Apparatuur: alle door MK2 aan Opdrachtgever geleverde respectievelijk ter beschikking gestelde apparatuur, waaronder begrepen doch niet beperkt tot beeld- en geluidsapparatuur;

BW: burgerlijk wetboek;

Diensten: de door MK2 te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de resultaten daarvan, welke werkzaamheden in het bijzonder bestaan uit het installeren, beheren en onderhouden van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin;

Groep: alle vennootschappen behorende tot de groep in de zin van artikel 2:24 BW van MK2 Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4817 ZL Breda, Minervum 7020, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20148820, alsmede alle vennootschappen waarin een tot de groep van MK2 behorende vennootschap zeggenschap heeft voor 50% of meer, waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen een aandelenbelang van 50% of meer;

MK2: alle tot de Groep behorende vennootschappen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;

Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW, waaronder zowel een koper als een huurder van materiaal, alsmede een afnemer van Diensten kan worden begrepen;

Programmatuur: computerprogrammatuur, met inbegrip van nieuwe versies, releases en dergelijke daarvan.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan MK2, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

2.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij MK2 werkzaam is, ieder die door MK2 wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten MK2 aansprakelijk is of kan zijn.

2.3. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de Opdrachtgever worden verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden worden verwezen en worden deze geacht bij de Opdrachtgever - na eenmalige verstrekking - bekend te zijn en tussen MK2 en Opdrachtgever te zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden - waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen de algemene voorwaarden van Opdrachtgever - wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtgever en MK2 anders schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3. Opdracht

3.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MK2. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2. Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is MK2 vrij om te bepalen welke van personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

3.3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst respectievelijk de opdrachtbevestiging. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Offertes en orderbevestigingen

4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat MK2 een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel MK2 door uitvoering van de opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Tussen partijen geldt de door MK2 gezonden schriftelijke aanvaarding, waaronder begrepen een namens MK2 verzonden e-mail, als volledig bewijs.

4.2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van MK2 of namens MK2 gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers, ingehuurde derden of andere (tussen)personen binden MK2 slechts indien deze door MK2 schriftelijk, waaronder begrepen bevestiging per e-mail, zijn bevestigd.

4.4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens MK2 blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. De Groep respectievelijk MK2 blijft gerechtigd tot alle rechten van intellectuele eigendom van alle door MK2 verstrekt informatie- en documentatiemateriaal.

4.5. Degene, aan wie informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die MK2 hiervan mocht ondervinden.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde of ter beschikking gestelde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen zoals bekabeling, alsmede ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes berusten uitsluitend bij MK2 of haar licentiegevers. Opdrachtgever en - voor zover sprake is van het stadium van de offertefase - potentiële opdrachtgevers zullen geen kopieën van de Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen.

5.2. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van MK2, verbeurt Opdrachtgever ten gunste van MK2 terstond een dadelijk opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever ten gunste van MK2 een dadelijk opeisbare boete van eenduizend euro (EUR 1.000,00) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van MK2 voortduurt, onverminderd de overige rechten van MK2, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendom en rechten

6.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van MK2, totdat alle bedragen die Opdrachtgever voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken verschuldigd is, alsmede alle overige krachtens deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen, volledig aan MK2 zijn voldaan.

6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig zekerheidsrecht op geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen te (laten) vestigen en evenmin mogen deze strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde zaken, is Opdrachtgever gehouden een zelfde (eigendoms)voorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

Artikel 7. Risico

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen die voorwerp van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MK2 zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht, of wanneer deze ten behoeve van Opdrachtgever worden opgeslagen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien de uitvoering van een opdracht door MK2 leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MK2 wordt uitbetaald. Op verzoek kunnen de polis en de polisvoorwaarden worden ingezien.

8.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

8.3. De totale aansprakelijkheid van MK2 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade.

8.4. Aansprakelijkheid van MK2 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies of beschadiging van gegevens, is uitgesloten.

8.5. Buiten de in artikelen 8.2 en 8.3 genoemde gevallen rust op MK2 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.6. Aansprakelijkheid van MK2 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MK2 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MK2 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MK2 in staat is adequaat te reageren.

8.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade gedetailleerd, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, doch uiterlijk binnen de termijn van veertien dagen, bij aangetekende brief aan MK2 meldt.

8.8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van MK2 voor die schade.

8.9. MK2 is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor schade, veroorzaakt door derden die door Opdrachtgever in het werk zijn gesteld.

8.10. Opdrachtgever vrijwaart MK2 ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien MK2 zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. Opdrachtgever is gehouden MK2 binnen acht dagen per aangetekende brief te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs MK2 (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door Opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met MK2 (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkend), een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens MK2.

8.11. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (= overmacht; als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte van het personeel, oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan MK2 door derden) wordt MK2 ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg)schade of interessen kan doen gelden. De op het moment van opschorting dan wel geheel of gedeeltelijke ontbinding geleverde Apparatuur en Diensten dienen echter wel binnen een termijn van 8 dagen te worden voldaan.

8.12. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is MK2 verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan Opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan MK2 te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

8.13. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is zowel MK2 als ook Opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

8.14. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht), is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het vorige lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onverminderd het vorenstaande schept de door MK2 opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd Opdrachtgever nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het zelf of door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, terwijl Opdrachtgever in alle gevallen verplicht blijft tot betaling.

Artikel 9. Medewerking door Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever zal MK2 steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het binnen de afgesproken termijn leveren van benodigde algemene en bouwkundige voorzieningen en faciliteiten met betrekking tot ruimte-indeling, netspanning, aansluitingsmogelijkheden, (netwerk)bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten.

9.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door MK2 geleverde Apparatuur, Programmatuur en Diensten, alsmede voor de procedures die noodzakelijk zijn voor een correct gebruik en adequaat beheer van het geleverde.

9.4. Opdrachtgever is verplicht om aan medewerkers van MK2 tijdens de normale werkuren toegang te verlenen tot alle ruimtes ter uitvoering van alle tussen Opdrachtgever en MK2 overeengekomen werkzaamheden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Mochten ruimtes niet op het afgesproken tijdstip en toestand ter beschikking gesteld kunnen worden van MK2 zal Opdrachtgever MK2 daar tijdig van verwittigen. MK2 behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige melding meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Prijzen en Betaling

10.1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor geleverde of ter beschikking gestelde producten of verleende diensten is irrelevant of Opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of Opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.

10.2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Bij orders waarvan het uiteindelijke factuurbedrag exclusief omzetbelasting lager is dan tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00), is MK2 gerechtigd Opdrachtgever orderkosten in rekening te brengen van twaalf euro vijftig eurocent (EUR 12,50).

10.3. Betalingen dienen stipt binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantore van MK2 dan wel op haar bankrekening, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende betalingstermijn worden overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

10.4. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op)levering en indien die voltooiing of (op)levering is vertraagd, mag de dienovereenkomstige betaling worden uitgesteld, uitsluitend indien de vertraging te wijten is aan MK2. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde dient betaling binnen de gestelde termijn wel plaats te vinden indien een gedeelte van de werkzaamheden is voltooid respectievelijk gedeeltelijke (op)levering heeft plaatsgevonden, in welk geval uitsluitend het gedeelte dat reeds is voltooid respectievelijk het gedeelte dat reeds is (op)geleverd binnen de gestelde termijn dient te worden betaald.

10.5. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op basis van de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander te berekenen vanaf factuurdatum. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever, onverminderd de aan MK2 verder toekomende rechten, voor diens rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten die MK2 heeft gemaakt of heeft moeten maken. Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.

10.6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van MK2 aanleiding geeft, mag zij van Opdrachtgever verlangen dat deze een naar het oordeel van MK2 deugdelijke zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan MK2 de verdere uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

10.7. Indien MK2 van oordeel is dat het openstaande saldo van uitstaande vorderingen van MK2 op Opdrachtgever te groot is, kan MK2 bedingen dat door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt kan worden op service of garanties totdat Opdrachtgever alle door MK2 aan Opdrachtgever uitgegeven openstaande facturen dan wel het door MK2 aan Opdrachtgever op te geven gedeelte van de openstaande facturen heeft voldaan.

Artikel 11. Beëindiging

11.1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met MK2 gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever, indien beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van zijn eigendommen of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is MK2 gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever vóór het aangaan van de overeenkomst MK2 niet in kennis heeft gesteld van feiten en omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van MK2 dusdanig zwaar weegt, dat, indien MK2 wel was ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan.

Artikel 12. Meerwerk

12.1. MK2 is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden.

12.2. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van levering van producten of diensten kunnen worden beïnvloed. Indien sprake is van meerwerk, is Opdrachtgever niet bevoegd wegens dit meerwerk de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 13. Installatie en acceptatie

13.1. MK2 zal de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen bij of ten behoeve van Opdrachtgever installeren of laten installeren, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13.2. Acceptatie van de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen mag niet worden onthouden wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van MK2 om deze kleine fouten te herstellen mits deze fouten binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk door Opdrachtgever aan MK2 zijn gemeld.

13.3. Indien de Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN DIENSTVERLENING

Artikel 14. Algemeen

14.1. Op dienstverlening is het bepaalde in Hoofdstuk I en Hoofdstuk III en Hoofdstuk V van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 15. Dienstverlening

15.1. MK2 zal zich naar beste kunnen inspannen de uit de Diensten voortvloeiende werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De Diensten worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover tussen Opdrachtgever en MK2 uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele afspraken betreffende serviceniveaus worden steeds slechts uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

15.2. Indien een opdracht tot de verlening van Diensten, met inachtneming van hetgeen Opdrachtgever en MK2 zijn overeengekomen en met inachtneming van deze algemene voorwaarden, door Opdrachtgever wordt opgezegd of beëindigd, terwijl de opdracht ten tijde van de opzegging respectievelijk beëindiging nog niet ten volle is uitgevoerd, is MK2 gerechtigd Opdrachtgever het volledige bedrag van de Opdracht in rekening te brengen, zonder dat Opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.

15.3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is MK2 gehouden bij de levering van de Diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. MK2 is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Diensten wijzigen of aanvullen. Voor zover de in de vorige zin bedoelde aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform het bepaalde in artikel 12.

15.4. MK2 is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichting van Diensten of en gedeelte daarvan, genoemd in een samengestelde opdracht, te factureren. In dat geval dient betaling plaats te vinden conform de betalingsvoorwaarden van MK2.

15.5. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van MK2 indien er installatiewerkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door Opdrachtgever. In verband hiermede dient Opdrachtgever deugdelijke verzekeringen af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen, welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van deze (installatie)werkzaamheden.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN KOOP EN VERKOOP

Artikel 16. Algemeen

16.1. Op koop en verkoop is het bepaalde in Hoofdstuk I, Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 17. Verkoop en koop

17.1. De prijzen van alle door MK2 af te leveren goederen zijn berekend voor de levering af magazijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

17.2. Leveringen in het buitenland, leveringen van en naar het buitenland en leveringen van expresse-orders welke in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd, geschieden nimmer franco.

17.3. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van Opdrachtgever. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen van bijzonderlijke maatregelen redelijkerwijs bereikbaar is, een en ander naar het oordeel van MK2, kan MK2 vergoeding vorderen van de extra kosten.

17.4. De goederen reizen, al dan niet bij transport door derden, voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.5. Bij leveringen onder rembours komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.

17.6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van goederen, al of niet door MK2 van derden betrokken, zomede belastingen en rechten die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen, is MK2 gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

17.7. Door MK2 aan Opdrachtgever opgegeven prijzen tijdens de offertefase zijn slechts geldig gedurende de door MK2 aan Opdrachtgever opgegeven periode. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MK2 nadien tot stand komt, zijn prijswijzigingen van de zijde van MK2 voorbehouden.

17.8. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele aan de levering van goederen verbonden montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18. Kwaliteit

18.1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

18.2. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Een afwijking op ondergeschikte punten geeft opdrachtgever geen recht op reclameren.

18.3. Levering van producten waaraan Opdrachtgever een of meer specifieke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit, gebruik of afmeting heeft gesteld kan slechts plaatsvinden indien deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk zijn bedongen en door MK2 zijn geaccepteerd.

Artikel 19. Reclame en Garantie

19.1. Het door MK2 geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.

19.2. Reclames ter zake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of Diensten, dienen schriftelijk bij MK2 kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)leveringsdatum respectievelijk binnen acht dagen na voltooiing van de dienstverlening. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk dertig dagen.

19.3. De garantieverplichting van MK2 vervalt, indien Opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend of door opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

19.4. Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten, tenzij hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.

19.5. Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met MK2 gesloten overeenkomst niet nakomt, is MK2 niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.

19.6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat MK2 in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie.

19.7. Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door MK2 kosteloos worden hersteld c.q. vervangen, mits door Opdrachtgever binnen een termijn van 1 jaar na (op)levering aan MK2 gemeld.

19.8. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door MK2 geleverde goederen en diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 2 maanden na aflevering van het goed.

19.9. MK2 is nimmer aansprakelijk voor schade aan informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en MK2 is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de apparatuur met appendages of van een fout van personeel van MK2.

Artikel 20. Retentierecht

20.1. MK2 is gerechtigd door Opdrachtgever gekochte goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die MK2 besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever.

Artikel 21. Annulering en Schadeloosstelling

21.1. Indien Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder dat aflevering heeft plaatsgevonden, is hij gehouden aan MK2 de totale geleden schade te vergoeden met een minimum van 25% van de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 22. Retourzendingen

22.1. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

22.2. De kosten van retourzendingen waartoe MK2 geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van koper, terwijl MK2 alsdan gerechtigd is de goederen voor rekening en risico vanOpdrachtgever ter beschikking te houden c.q. te doen houden.

Artikel 23. Bestellingen en leveringen via internet

23.1. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op bestellingen en leveringen via internet, tenzij hiervan in deze bepaling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

23.2. Indien Opdrachtgever een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MK2 aan Opdrachtgever onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MK2 is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

23.3. Voor zover een product bij aflevering bij Opdrachtgever defect blijkt te zijn ('Dead On Arrival') kan Opdrachtgever dit product binnen 14 dagen na ontvangst van het product retourneren aan MK2, tenzij op de website van MK2 afwijkende retourbepalingen zijn opgenomen. Voor het overige kunnen producten uitsluitend worden geretourneerd indien dit uitdrukkelijk ten aanzien van een product of merk op de website van MK2 is vermeld.

23.4. Opdrachtgever zendt het product terug conform de op de website van MK2 gegeven instructies, en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

23.5. Uitsluitend indien sprake is van een defect product draagt MK2 de kosten van de retourzending.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN HUUR EN VERHUUR

Artikel 24. Algemeen

24.1. Op huur en verhuur is het bepaalde in Hoofdstuk I tot en met Hoofdstuk III en Hoofdstuk V van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 25. Huurperiode

25.1. De huur van Apparatuur wordt door partijen aangegaan voor de periode en tegen de prijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de Apparatuur door MK2. Na het ondertekenen van de afleverbon verklaart Opdrachtgever de verhuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. De huur eindigt op de in de huurovereenkomst overeengekomen einddatum indien de Apparatuur geheel en in goede staat door Opdrachtgever bij MK2 is terugbezorgd.

25.2. Indien Opdrachtgever de opdracht tot het huren van Apparatuur annuleert binnen 14 dagen voor de datum van uitvoering van de opdracht, is MK2 gerechtigd om de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht in rekening te brengen, met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs.

25.3. Wanneer de Apparatuur op de einddatum niet, niet volledig of niet in goede staat door MK2 is terugontvangen, wordt de einddatum geacht te zijn bereikt op het moment dat MK2 alsnog de Apparatuur geheel en in goede staat bij MK2 terugbezorgt.

25.4. Wanneer de Apparatuur binnen de overeengekomen huurperiode aan MK2 wordt terugbezorgd, blijven de initieel overeengekomen huurpenningen over de hele, overeengekomen periode verschuldigd.

25.5. Opdrachtgever verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit een overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen.

25.6. Opdrachtgever verplicht zich de Apparatuur onverwijld na afloop van de huurperiode, te weten uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de dag dat de periode waarvoor de huur is aangegaan, is geëindigd, in goede staat en met alle toebehoren aan MK2 terug te bezorgen op een door MK2 op te geven adres, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder dat enige aanleiding of ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn.

25.7. Indien de gehuurde Apparatuur om welke reden dan ook niet in geheel onbeschadigde toestand aan MK2 wordt terugbezorgd, is MK2 gerechtigd alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke herstel van schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Met betrekking tot de door MK2 geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende herstelkosten, rust op MK2 geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

25.8. Tenzij anders is overeengekomen is het Opdrachtgever ten strengste verboden de Apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, dan wel deze te verkopen of onder te verhuren. Indien de apparatuur met toestemming van MK2 wordt onderverhuurd, blijft Opdrachtgever niettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 26. Risico en verzekeringsplicht

26.1. Opdrachtgever dient de door MK2 in deugdelijke staat ter beschikking gestelde Apparatuur te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun aard en bestemming.

26.2. Gedurende de gehele huurperiode berust het volledige risico voor de gehuurde Apparatuur bij Opdrachtgever, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan de gehuurde Apparatuur te vergoeden op basis van vervangingswaarde.

26.3. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde Apparatuur gedurende de huurperiode te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide maatschappij tegen nieuwwaarde.

Artikel 27. Reparaties

27.1. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde Apparatuur door of namens MK2 uitgevoerd. Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van MK2 de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

27.2. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage van de gehuurde Apparatuur zijn voor rekening van MK2. Alle (reparatie)kosten ten gevolge van onder anderen overbelasting en/of ondeskundig gebruik zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn. Mankementen aan de gehuurde Apparatuur dienen terstond schriftelijk aan MK2 te worden gemeld.

27.3. Gedurende de huurperiode is MK2 te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde Apparatuur te controleren. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van MK2 onverwijld toegang tot de gehuurde Apparatuur te verlenen.

27.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MK2 is het Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde Apparatuur buiten de Benelux, Duitsland of Frankrijk te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit een overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 28. Overige verplichtingen Opdrachtgever

28.1. Het met betrekking tot enige (ver)huurovereenkomst meegeleverde beschermings- en/of verpakkingsmateriaal blijft eigendom van MK2. Ingeval enig beschermings- of verpakkingsmateriaal bij terugbezorging van de gehuurde Apparatuur ontbreekt, zal MK2 per artikel waarvan de verpakking ontbreekt de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening brengen.

28.2 MK2 is gerechtigd een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval dat Opdrachtgever niet voldoet aan enige wezenlijke verplichting uit hoofde van de betreffende huurovereenkomst. In dat geval is Opdrachtgever in ieder geval aan MK2 een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de in de betreffende overeenkomst bedongen huurtermijnen, verminderd met hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald en vermeerderd met rechten en kosten, een en ander onverminderd het recht van MK2 om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen. Voorts is in dat geval MK2 gerechtigd de Apparatuur terstond terug te nemen.

28.3. Huurder is verplicht een ieder die enig recht op of ten aanzien van de verhuurde zaken wil uitoefenen -in het bijzonder de beslagleggende deurwaarder der belastingen- onmiddellijk inzage te verstrekken in het huurcontract om hem er op te wijzen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van MK2 alsmede MK2 van een en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, zulks op straffe van een boete gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde zaken.

28.4. MK2 is gerechtigd om ingeval van niet tijdige terugbezorging van de apparatuur aan huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de apparatuur te laat wordt afgegeven, een en ander onverminderd verdere rechten van MK2 op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.

28.5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke MK2 lijdt ten gevolge van verlies en/of beschadigingen van de apparatuur gedurende de periode dat huurder de apparatuur onder zich heeft c.q. onder zich behoorde te hebben. Diefstal op locatie is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

28.6. Voorts is huurder op eerste verzoek van MK2 gehouden tot betaling van een door MK2 vast te stellen waarborgsom.

28.7. In geval van schade aan de verhuurde apparatuur is MK2 gerechtigd de kosten van herstel alsook eventuele kosten ter zake te late terugbezorging, in mindering te brengen op de terug te betalen waarborgsom.

28.8. MK2 is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.

28.9. MK2 is nimmer aansprakelijk voor schade aan opnamebanden (tapes), diskettes en andere informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en MK2 is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de apparatuur met appendages of van een fout van personeel van MK2.

28.10. Ter voorkoming van schade door het verloren gaan van opnames en bestanden, adviseert MK2 daarom altijd te zorgen voor een werkkopie en het origineel (de mastertape) niet te gebruiken voor vertoning e.d.

V SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Geschillen

29.1. Alle geschillen welke tussen MK2 en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Breda. Is de Sector Kanton ter zake van het geschil bevoegd, dan is bevoegd de Sector Kanton van de woonplaats van Opdrachtgever.

Artikel 30. Toepasselijk recht

30.1. Op alle met MK2 gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Breda, 25 september 2014